“Keti Koti, het verleden dat we met elkaar delen werkt ook nu nog door”

Keti Koti, viering van afschaffing slavernij – herdenking bij Anton de Kombrug. Gisteravond, donderdag 30 juni sprak burgemeester Jan Hamming van Zaanstad de volgende speech uit:

“De ketenen verbroken, keti koti, daar staan wij hier vandaag bij stil. Geen mens hoort eigendom te zijn van iemand anders. Mensen zijn geen bezit, dat je kunt kopen en verkopen.

Toch dachten Nederlanders daar dik 250 jaar lang heel anders over. Vanaf begin 17de eeuw tot ver in de negentiende eeuw verscheepten we mensen als dieren om ze als slaaf te laten werken. Volledig overgeleverd aan de grillen van hun eigenaar. Handelswaar. Totaal onvrij. Pas op 1 juli 1863, 159 jaar geleden, werden de ketenen verbroken. Keti Koti. De afschaffing van de slavernij. Dat is wat we vandaag herdenken en vieren.

Het belang van herdenken is zo onmetelijk groot. Alleen door ook naar de duistere kant van ons verleden te kijken kunnen we lessen leren en werken aan een betere toekomst. Een toekomst waar we allemaal gelijk zijn.

Soms zeggen mensen: we moeten niet achterom kijken. Kijk vooruit, kijk naar de toekomst, daar is waar het leven plaatsvindt. Maar die toekomst bestaat alleen maar door wat er in het verleden is gebeurd. Door wat er in het nú gebeurt.

De rijkdom waar wij nu in leven komt voort uit het verleden. Velen van ons, van jong tot oud, zien onze welvaart als vanzelfsprekend. Als een gegeven dat als bij toeval tot ons is gekomen. Maar dat is niet zo. De Nederlandse gouden eeuw, een deel van de basis van onze huidige positie in de wereld, kent een pijnlijke keerzijde. Over deze tijd is te regelmatig verteld alsof het spannende sprookjes zijn. Met helden die heroïsche zeeslagen winnen. Maar juist in deze tijden heeft de mensheid en hebben zeker ook de Nederlanders hun slechtste kant laten zien.

Kort geleden luisterde ik naar de podcast “Revolusi” van de Belgische historicus David van Reybrouck. In Revolusi vertelt Van Reybrouck het verhaal van de route naar de onafhankelijkheid van Indonesië. Onafhankelijkheid van kolonisator Nederland. Van Reybrouck interviewde honderden mensen en deed jarenlang uitgebreid onderzoek.

In de verschillende afleveringen gaat het ook veel over de kolonisatieperiode. Ik hoorde dingen waar ik nog nooit bij stil had gestaan. Over omvangrijke slavenhandel en berekenende genocide van Nederland in dit deel van de wereld. Over geld en macht ten koste van mensenlevens. Over nietsontziende mensenhandel zonder enige waardigheid. Over kille moordpartijen enkel en alleen om monopolieposities te krijgen over handelswaar.

Het is een onthutsende blik in de keuken van de Nederlandse handelsdrift die letterlijk over lijken ging. Dat het mij confronteerde met feiten die ik niet kende is even waardevol als pijnlijk. Pijnlijk omdat wij in onze jeugd blijkbaar niet of in ieder geval te weinig worden onderwezen over dit onderwerp. Waardevol omdat deze blik in het verleden mij confronteerde met de tekortkomingen van ons. Van de mens.

Alleen door ook naar de duistere kant van ons verleden te kijken kunnen we lessen leren en werken aan een betere toekomst. Een toekomst waar we allemaal gelijk zijn.

Intolerantie, discriminatie en uitsluiting van ‘de ander’, geweld tegen andersdenkenden en andersgelovigen. Het is helaas geen geschiedenis, maar ook nu nog aan de orde van de dag.

Soms vol in het zicht in de vorm van oorlog en geweld. Daar hebben we afgelopen maanden in Europa nog pijnlijke voorbeelden van gezien. Maar het is ook zichtbaar in hoe wij in Nederland met elkaar omgaan. De manier waarop arbeidsmigranten vandaag de dag nog steeds worden uitgebuit is schrijnend. Ook hier in Zaanstad zijn daar helaas voorbeelden van. Landelijk is de toeslagenaffaire, waar de belastingdienst stelselmatig mensen met een andere achtergrond benadeelde, een doorn in het oog. Regelmatig zijn ongelijkheid, discriminatie en racisme minder goed zichtbaar. Sluimerend en zich langzaam verspreidend als een giftige stof. Soms zijn het blikken, woordje die mensen uitsluiten, wegzetten of beledigen. Gedrag dat groepen tegen elkaar opzet.

Keti Koti helpt ons te beseffen dat we het verleden dat we met elkaar delen ook nu nog doorwerkt. En dat we ook nu moeten blijven strijden tegen elke vorm van onvrijheid. Waar een dag als vandaag ons ook aan zou moeten herinneren is dat onze gemeenschap broos is. Een vrije samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn is niet vanzelfsprekend. Het vraagt ons om onderhoud te plegen. Om ons een spiegel voor te houden. Om in actie te komen. Om kritisch naar onszelf te kijken en de vraag te stellen: Sluit ik andere mensen uit of zoek ik verbinding en sluit ik mensen in?

Alleen door ook naar de duistere kant van ons verleden, maar ook het heden te kijken kunnen we lessen leren en werken aan een betere toekomst. Een toekomst waar we allemaal gelijk zijn.”

Bloemlegging bij de Anton de Kombrug (foto: Gemeente Zaanstad)

College Wormerland staat tijdelijk kortere schoorsteen Olam Cocoa toe

Wormerland – Maandag 13 juni was er een schoorsteenbrand bij Olam Cocoa in Wormer. De schoorsteen en de constructie werd door de brand aangetast. Het bovenste deel van de schoorsteen werd hierdoor onbruikbaar. B&W van Wormerland geeft Olam 10 weken de tijd om de schoorsteen opnieuw op te bouwen. Intussen mag het bedrijf tijdelijk het productieproces laten plaatsvinden met een toren van 40 meter hoog. Dat is 20 meter lager dan de huidige toren.

Olam Cocoa had toestemming gevraagd  voor het opnieuw opbouwen en installeren van de schoorsteen. Dat wil het bedrijf realiseren in 10 weken. De hoogte van de huidige toren, 60 meter, is vastgelegd in de vergunning van het bedrijf. Wormerland kan hier van afwijken als er sprake is van bijzondere omstandigheden. De brand ziet de gemeente als zo’n bijzondere situatie. Daarom vindt het college het verzoek om tijdelijk af te wijken van de vergunning redelijk en stemt er dus mee in. Als het niet lukt om in 10 weken de schoorsteen op de juiste hoogte te krijgen kan de gemeente gaan handhaven.

Tijdelijk mogelijk meer geuroverlast

De vervuiling en overlast op leefniveau (zgn. immissie) verandert niet met een schoorsteen van 40 meter. Dat zou Olam met berekeningen hebben aangetoond. Wel kan er sprake zijn van meer geuroverlast, vooral in de woonkernen van Wormer en Wormerveer-zuid. De overlast is niet schadelijk, maar kan als vervelend worden ervaren. Mensen zitten in deze zomerperiode ook vaker buiten en ook daardoor kan er meer overlast worden ervaren.

Aanpak criminele uitbuiting van kinderen en jongvolwassenen vraagt om andere focus

LANDELIJK – Jaarlijks worden duizenden, vooral Nederlandse kinderen en jongeren gedwongen om strafbare feiten te plegen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CMK). Er zijn 13 (middelgrote) gemeenten onderzocht. In die gemeenten was al sprake van 2500 slachtoffers in de afgelopen twee jaar. Landelijk waren maar 68 Nederlandse slachtoffers bekend. Het rapport ‘Kijken met andere ogen’ toont aan dat criminele uitbuiting van kinderen en jongeren een belangrijke maar nog onzichtbare pijler vormt onder het verdienmodel van criminelen. “Slagen we er niet in om deze slachtoffers te signaleren en te beschermen dan is de kans groot dat we hen verliezen aan het criminele circuit”, aldus Shamir Ceuleers (woordvoerder CMK). Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Aan het onderzoek deden 1637 onderwijzers, jongerenwerkers, wijkagenten, leerplichtambtenaren en andere eerstelijnsprofessionals mee. Het onderzoek werd uitgevoerd in Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht, Roermond, Rotterdam, Tilburg en Utrecht. Ruim de helft geeft aan de afgelopen twee jaar contact te hebben gehad met vermoedelijke slachtoffers. 40% Ziet vooral minderjarige slachtoffers in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar. Ze worden aangezet tot drugsdelicten, diefstal, ronselen voor prostitutie en geldezel- en katvangerconstructies.

De slachtoffers zijn vaak kwetsbare kinderen en jongvolwassenen die zelf geen hulp durven vragen. Dat kan zijn omdat ze zichzelf niet als slachtoffer zien, of omdat ze bang zijn voor represailles van de daders of om vervolgd te worden. Met als gevolg dat ze lang in de uitbuitingssituatie blijven vastzitten. Komen ze in beeld, dan is dat als dader in plaats van als slachtoffer.

Andere focus nodig

Het CMK wil een andere focus op de problematiek. Ceuleers: “De criminele maken misbruik van kwetsbare personen. Ze gaan daarbij soms onverschrokken en berekenend te werk, door bijvoorbeeld bewust bij basisscholen, praktijkscholen en zelfs zorginstellingen slachtoffers te ronselen. De slachtoffers worden soms met harde dwang (geweld) tot crimineel handelen gedwongen. Vaak gaat het om subtiele vormen van dwang, zoals bij mensenhandel het geval is. Denk aan misbruik maken van een kwetsbare positie, zoals een lichtverstandelijke beperking, minderjarigheid, of schulden- of verslavingsproblematiek.  Soms is de dwang zo subtiel dat slachtoffers   niet eens weten dat zij uitgebuit worden.”

‘Kijken met andere ogen’ toont aan dat criminele uitbuiting en ondermijnende criminaliteit met elkaar zijn verweven. Ceuleers: “Bij de aanpak daarvan en het voorkomen van jonge aanwas moeten we inzien dat niet iedereen die criminele feiten pleegt dat vrijwillig doet. Een besef dat in de Nederlandse aanpak ontbreekt. ” Het CMK wil dat de minister van Justitie en Veiligheid kijkt naar hoe het Verenigd Koninkrijk criminele uitbuiting aanpakt, omdat dit land jaar vooruitloopt op de aanpak van het probleem.

Overlap seksuele en criminele uitbuiting

Een op de vijf eerstelijns professionals stelt dat zij vermoedelijke slachtoffers kennen die zowel crimineel als seksueel zijn uitgebuit. Ceuleers: “Het gaat vooral om meiden en jonge vrouwen die gedwongen worden om seks te hebben met mannen, en daarnaast andere slachtoffers moeten ronselen voor prostitutie, drugspakketjes moeten rondbrengen of als geldezel moeten fungeren.” Er is nog weinig aandacht voor de verwevenheid van criminele en seksuele uitbuiting. Tot nu toe was er ook geen beeld bij de mate waarin het voorkwam. “Dit betekent voor hulpverleners en politie dat zij bij signalen van seksuele uitbuiting ook alert moeten zijn op indicaties van criminele uitbuiting”, stelt Shamir Ceuleers.

Vragen Democratisch Zaanstad

Juliëtte Esmée Rot (DZ)

Democratisch Zaanstad heeft vragen gesteld aan het college naar aanleiding van het rapport ‘Kijken met andere ogen’. Raadslid Juliëtte Esmée Rot stelt dat haar partij al jaren in kwetsbare wijken waarneemt dat jongeren worden gedwongen om strafbare feiten te plegen. “We hebben dat ook diverse malen  benoemd. Kinderen worden geronseld voor ondermijnende criminaliteit, zonder eerlijke kans op een goede toekomst.” Zaanstad heeft wel maatregelen getroffen (financieel, sociaal, maatschappelijk) om tegenwicht te bieden. Maar dat lijkt nog niet al te succesvol.

Rot: “Democratisch Zaanstad zal op korte termijn komen met een initiatief om deze kinderen los te ‘breken’ uit de klauwen van ondermijning. Voor nu wil Democratisch Zaanstad weten hoe de gemeenten zijn geselecteerd voor het onderzoek ‘Kijken met andere ogen’ en waarom onze stad niet is opgenomen in het onderzoek. Dan wil Rot weten of de Zaanse eerstelijnsprofessionals zich herkennen in de conclusies van het onderzoek.

Weliswaar heeft Zaanstad niet deelgenomen aan het onderzoek, desalniettemin vraag Rot of het college lessen trekt uit de conclusies van het onderzoek voor de Zaanstadse situatie en op welke wijze de gemeente dit denkt om te zetten in maatregelen of beleid voor onze Zaanse kinderen. Rot kan zich voorstellen dat de gemeente de conclusies nu al betrekt in het beleid dat al wordt uitgevoerd en om welke maatregelen het dan gaat. Maar Rot wil ook weten als de gemeente dat niet van plan is, waarom dat dan niet wordt gedaan. Wellicht zijn er dan al resultaten te melden over de Zaanse aanpak van ondermijnende criminaliteit, specifiek ten aanzien van de categorie slachtoffers die het rapport benoemd.

Inmiddels 775 Oekraïnse vluchtelingen in regio opgevangen

Regio – In de regio Zaanstreek-Waterland worden op dit moment ongeveer 775 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Er is ruimte voor 1000 vluchtelingen. Dat meldt de Veiligheidsregio vorige week. Van de 160 noodbedden die beschikbaar zijn in de crisisnoodopvang, bedoelt voor korte opvang, zijn nu 76 bedden bezet.

De crisisnoodopvang in Wormer sluit 12 juli aanstaande. Sinds maart van dit jaar zijn meer dan 4000 personen hier opgevangen en doorgeplaatst naar een woonlocatie voor langere periode. De sporthal krijgt voor het nieuwe school- en sportseizoen weer zijn oorspronkelijke functie. Op 15 juli sluit de regionale crisisnoodopvang helemaal, omdat er geen directe noodzaak is voor zo’n locatie in onze regio.

Overzicht opvang Oekraïense vluchtelingen (bron: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland)

Provincie investeert in slimme oplossingen om elektriciteitsnet te ontlasten

Haarlem – Bedrijven die gezamenlijk stroom willen delen op een bedrijventerrein of boeren die overtollige zonnestroom willen opslaan in een batterij kunnen subsidie hiervoor aanvragen bij de provincie Noord-Holland. Bewonerscollectieven die samen energie willen opslaan en initiatieven die op een andere manier het elektriciteitsnetwerk ontlasten komen ook in aanmerking voor subsidie. Er zit voor 2022 totaal 1,5 miljoen euro in de pot.

Het stroomnet in de provincie is de afgelopen jaren zo goed als verstopt geraakt. Duizenden laadpalen voor elektrische auto’s, huizen die overschakelden op warmtepompen, bedrijven die verduurzamen door te elektrificeren. We gebruiken veel stroom. Aan de andere kant wordt steeds meer groene elektriciteit opgewekt (zonnepanelen, windmolens). “Dat kraakt”, stelt de provincie. De maximale capaciteit is bereikt. Samen met de netwerkbeheerders en gemeenten probeert de provincie Noord-Holland ervoor te zorgen dat het netwerk optimaal blijft functioneren.

‘Besparen, besparen, besparen’

Gedeputeerde Edward Stigter (Klimaat en Energie)

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: “Het mantra is ‘besparen, besparen, besparen’. En dat moet ook: door minder energie te gebruiken. Daarmee zijn we er alleen nog niet. Bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, samen verantwoordelijk voor bijna 70% van de CO2-reductie, hebben zoveel last van de problemen op het elektriciteitsnet, dat ze daardoor waarschijnlijk niet hun CO2-reductiedoel van 55% in 2030 gaan halen. Nieuwe investeringen zijn niet mogelijk, terwijl veel bedrijven hun bedrijfsprocessen willen verduurzamen. Daar hebben ze, liefst duurzame, elektriciteit voor nodig, in plaats van de kolen of het gas dat ze nu gebruiken. Tegelijk kunnen in nieuwe woonwijken geen winkels en scholen of medische posten worden aangesloten.”

De provinciebestuurder wil voorkomen dat het de spuigaten uitloopt. Daarom kijkt de provincie ook naar slimme oplossingen die efficiënt of beperkt gebruikmaken van het elektriciteitsnetwerk. Vandaar die subsidiepot met 1,5 miljoen euro. “Voor samenwerkingsverbanden is per project maximaal 250.000 euro beschikbaar voor collectieve oplossingen. Voor individuele zakelijke partijen is het 75.000 euro.”

De subsidie kan gebruikt worden voor haalbaarheidsstudies of voor het daadwerkelijk realiseren van oplossingen.

‘Druppel op een gloeiende plaat’

Het subsidiepotje is niet al te omvangrijk. Dat vindt Stigter ook: “Ik realiseer me dat het een druppel op een gloeiende plaat is. Maar wel een die werkt en waar ook minister Jetten voor Klimaat en Energie voor pleit.” Alleen dat pleidooi is niet genoeg. Stigter wil dat Jetten er voor zorgt dat er financiële prikkels komen en ondersteuning om slimme oplossingen rendabel te maken. Daarbij denkt hij aan het duurder maken van grote aansluitingen of het flexibel beprijzen van energiekosten. Verder wil Noord-Holland wettelijke experimenteerruimte krijgen om optimaal gebruik te maken van de slimme oplossingen voor het probleem op het elektriciteitsnetwerk. Een wensenlijstje ligt inmiddels bij de Tweede Kamer

HartvoorStad: Oplossingen auto/fietsverkeer voor spoorovergang Guisweg zijn ‘crime’

Koog/Zaandijk – Verkeersdeskundigen noemen de gepresenteerde oplossingen voor het auto- en fietsverkeer bij de spoorwegovergang Guisweg een ‘crime’. Dat blijkt uit een gespreksverslag dat de Vereniging Hart voor Stad maandag aan de gemeenteraad van Zaanstad heeft gestuurd.

Twee verkeersdeskundigen hebben op verzoek van de vereniging de twee opties auto/fiets onder de grond of trein onder de grond bekeken. Op 7 juni werd met hen gesproken over de bevindingen.

De verkeersdeskundigen, die woonachtig zijn in Koog aan de Zaan en deskundig zijn op het gebied van verkeer, vervoer, mobiliteit en ruimteplanologie werken voor de gemeente Amsterdam. Ze hadden geen goed woord over voor de gepresenteerde oplossingen die in verschillende rapporten zijn verwerkt.

Auto- en fietstunnels leiden niet tot goede resultaten en zijn vanuit verkeersopzichten ongewenst. Het risico van tegen het verkeer inrijden is groot. Als er een aanrijding in de tunnel plaats vindt, dan is staat het verkeer tussen Oost en West volledig vast. Vrachtverkeer wordt met onoplosbare problemen geconfronteerd. Men verwacht dat de productie van CO2, fijnstof en NOX eerder zal toenemen dan afnemen en ook de geluidshinder ten gevolge van het verkeer zal toenemen.

De fietstunnel zien de verkeersdeskundigen ook niet zitten. ‘Een lange tunnel leidt tot gevoelens van onveiligheid. De ondergrondse kruising is gevaarlijk. Komend vanaf Rooswijk zijn goede Noord-Zuidroutes afwezig.’ De deskundigen vinden dat een stedebouwkundige naar de geboden oplossingen voor auto- en fietsverkeer moet kijken. Dat is ook belangrijk omdat bewoners allesbehalve content zijn met de oplossingen die de gemeente heeft bedacht.

Oplossingen Verkeersdeskundigen

De verkeersdeskundigen die HartvoorStad adviseren hebben gekeken naar een tweetal oplossingen. De eerste betreft een verlaagd spoor over korte afstand onder de huidige Guisweg. Het andere gaat over  het plan om het spoor in een open  bak tussen de stations Koog aan de Zaan en Zaandijk te brengen.

Deze opties hebben als voordeel dat al het verkeer  (auto, fiets, voetgangers) op maaiveld niveau plaats vindt. Een verlaagd spoor brengt met zich mee dat de stations Koog en Zaandijk tot één station moet worden samengevoegd bij de A8-passage. De Guisweg blijft dan open.

Wel moet in geval van de tweede optie (spoor in open bak) nog eens gekeken worden naar het ontwerp van de rotonde, omdat in de huidige schetsen de resultaten niet aanvaardbaar zijn.

Zaanbrug in storing na aanvaring (video)

Wormerveer – Maandag 27 juni 2022 is er een vaartuig tegen de Zaanbrug gevaren. Daardoor bleef de brug enige tijd open staan en moest het verkeer omrijden via o.a. de Prins Clausbrug.

Een technische man was aanwezig om te bekijken of er sprake was van schade en of de passage over de brug veilig kon plaatsvinden. Veel bleek er niet aan de hand te zijn en na enige wachttijd kon het verkeer richting Wormer weer hervat worden.

Video

RegioTV Zaanstreek-verslaggever maakte een kort videoverslag

Brugdek tijdelijke Zaanbrug op zijn plek gehesen

Wormerveer/Wormer – Janson Bridging is druk bezig om het brugdek (het val) voor de tijdelijke Zaanbrug op zijn plek te hijsen. Naar het zich laat aanzien wordt deze klus nog niet vannacht geklaard, maar zaterdag in de loop van de dag. De val wordt met één drijvend dok op zijn plek gehesen..

Het op zijn plek hijsen van het val is een precies klusje en goed te volgen vanaf de Zaanweg. Rond middernacht hing de brug horizontaal boven de plek waar moet worden ingehesen. De aannemer vertelde onze verslaggever dat het brugdek nu eerst in verticale stond wordt gehesen. Daarna wordt hij geplaatst. Het verticaal hijsen wordt zaterdag gedaan. dan worden ook de laatste handelingen verricht. De werkzaamheden moeten in de loop van zondag volgens planning in elk geval helemaal klaar zijn.

Ongebalanceerde val

De brug is ontwikkeld door Janson Bridging, een bedrijf dat regelmatig wordt ingezet om beweegbare bruggen te bouwen, ook als tijdelijke voorziening zoals nu met de Zaanbrug

Bijzonder aan de tijdelijke brug is dat de val ongebalanceerd is. Hij moet dus op een andere manier in beweging gezet worden. Dat gebeurt met een hydraulisch systeem. Bijzonder is verder dat het hydraulisch systeem de accu’s voor de electrische voorziening op het moment dat het in werking treedt automatisch oplaadt. Door die werkwijze was het voor Liander niet nodig om extra elektriciteitsleidingen naar de tijdelijke brug aan te leggen.

Stremming scheepvaart

Het scheepvaartverkeer is gestremd tot en met zondag. In de loop van maandagochtend wordt het scheepvaartverkeer hervat.

UPDATE vrijdag 24 juni 24.00 uur: De werkzaamheden voor vandaag zijn beëindigd. Zaterdag volgt de volgende fase.

Brugdek tijdelijke Zaanbrug wordt ingehesen

Dronebeelden Michel Schermer

Fotograaf Michel Schermer maakte met een drone op grote hoogte boven de Zaan foto’s van het invaren van het val. Beelden die wij graag met jullie delen:

Bibliotheek Westzijde na wolkbreuk onder water gelopen

Bieb aan de Westzijde onder water gelopen na wolkbreuk (foto Facebookpagina Bieb voor de Zaanstreek)

Zaandam – De vestiging van de Bieb voor de Zaanstreek aan de Westzijde is vannacht na een wolkbreuk onder water gelopen. Dat meldt de bibliotheek op haar FaceBookpagina.

Al vanaf de vroege ochtend is het personeel bezig om boeken te redden en om de ruimte weer droog te krijgen. Een deel kon gered worden schrijft Bieb voor de Zaanstreek, maar een het is niet gelukt om alle boeken op tijd op een droge plek op te slaan.

Hoe groot de schade is is nog niet bekend. Wel dat boeken of andere publicaties met waterschade weggegooid moeten worden.

bron van de foto’s Facebookpagina Bieb voor de Zaanstreek

Nieuw zwembad De Slag wordt duurder

ZAANSTAD – B&W vragen de gemeenteraad om in te stemmen met een verhoging van het projectbudget voor Zwembad De Slag. Totaal gaat het om € 27,3 miljoen. De verhoging is nodig volgens het college omdat het in 2021 vastgestelde budget te laag is om een aanbesteding tot een goed einde te brengen.

Aanleiding om het projectbudget te verhogen zijn de gestegen bouwkosten en verschillende (internationale) ontwikkelingen die de bouwkosten nog verder zullen doen stijgen. Volgens het college liep het bedrag waarvoor werd ingeschreven zo ver uit de pas met het projectbudget dat de bouwkundige aanbesteding niet direct lukte.

Slechts een bouwkundige inschrijver diende zich aan, maar die kon ondanks bezuinigingen de bouw niet realiseren binnen het gestelde budget. Als het budget niet wordt verhoogd, komt de realisatie van een nieuw zwembad De Slag in gevaar.

Oorlog Oekraïne

Uit het raadsvoorstel blijkt dat het college met internationale ontwikkelingen doelt op de oorlog in Oekraïne. Door deze oorlog stijgen de bouw- en grondstoffenkosten, maar ook de energie- en brandstofkosten. Verder noemt het college de onzekerheid over de beschikbaarheid en levering van hout, ijzer, beton en technologische materialen.

Al die factoren hebben hun effect op de ramingen van de uitgaven.

Het nieuwe zwembad De Slag moet komen in het Sportpark Hoornseveld.

1 2 3 7