Wethouder Dennis Straat kondigt vertrek aan

ZAANSTAD – Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Dennis Straat treedt terug per 19 maart 2018. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt aan het college van B&W en de gemeenteraad. De fractie van de VVD in de Provinciale Staten van Utrecht heeft vandaag Dennis Straat gepresenteerd als kandidaat-gedeputeerde. Dit betekent dat hij na acht jaar wethouderschap bij de gemeente Zaanstad stopt.

Dennis Straat: “Ik voel me vereerd dat deze vraag op mijn pad is gekomen en heb met veel enthousiasme ja gezegd. Mijn aangekondigde vertrek gaat daarmee veel sneller dan ik had gedacht. Ik heb een prachtige tijd gehad in de gemeente Zaanstad. Zaanstad is een unieke arbeidersstad met een prachtige geschiedenis en dito identiteit. Tegelijkertijd is de stad in transitie, onder andere door het beter uitdragen van de Zaanse identiteit, de enorme woningbouwopgave en de steeds belangrijkere plek van Zaanstad in de regio Amsterdam. Ik heb daar graag aan bijgedragen. Zaanstad heeft in de afgelopen acht jaar een bijzonder plekje in mijn hart veroverd!”

Dennis Straat (47) is zijn politiek-bestuurlijke loopbaan begonnen als lid van Provinciale Staten in Overijssel. Hij is vijf jaar stadsdeelwethouder geweest in Amsterdam Zeeburg. Op dit moment rondt hij zijn tweede bestuursperiode als wethouder van Zaanstad af. Hij heeft bijgedragen aan het oplossen van veel maatschappelijke vraagstukken, zoals de gebieds- en wijkontwikkeling op IJburg en in Zaanstad, de Omgevingswet, de omzetting van de stadsregio naar de vervoersregio Amsterdam en de doorontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam. Met die ervaring wil hij bijdragen aan het integraal besturen van de provincie Utrecht.

Volg ons

Samenwerkingsagenda voor Zaanstad-midden ondertekend

ZAANSTAD – De gemeente en de provincie Noord-Holland gaan de komende vier jaar integraal en gebiedsgericht samenwerken met elkaar voor het gebied Zaanstad-Midden. Vanmiddag werd hiertoe een samenwerkingsagenda ondertekend door gedeputeerde Joke Geldhof en wethouder Dennis Straat.

De samenwerking is in lijn met de gedachte achter de Omgevingswet en sluit aan op de gezamenlijke benadering van de gebiedsopgave. Via het programma Maak.Zaanstad is de gemeente hier al mee bezig.

Gedeputeerde Joke Geldhof is blij met de samenwerkingsovereenkomst: “Met de komst van de nieuwe Omgevingswet verandert de rol van de overheid. Kernpunt van deze nieuwe wet, die wetgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bundelt, is om intensiever samen te werken met de omgeving: met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en andere overheden. Met deze samenwerking doen we daarvoor vast een voorzet.”

De ambities van provincie en gemeente betreffen een aantal gebieden.

Binnenstedelijk bouwen

Zo wordt een bijdrage geleverd aan de woningbouwopgave voor de Metropoolregio Amsterdam waarbij het accent wordt gelegd op binnenstedelijk bouwen en het buiten de stad houden van natuur en landschap. Binnenstedelijk zijn er voldoende locaties beschikbaar, zoals voormalige bedrijventerreinen en sportvelden.

Ontwikkelen van knooppunten

OV-knooppunten als Zaandijk Zaanse Schans en Zaandam Kogerveld zijn goede locaties voor woningzoekenden en bedrijven. Stations moeten ontwikkeld worden tot aantrekkelijke plekken in samenhang met de omgeving. Doel is  beter bereikbare woon- en werklocaties, kortere reistijden, behoud van het landschap. Noord-Holland en Zaanstad onderzoeken of de ontwikkeling van OV-knooppunten een meerwaarde kan opleveren.

Aantrekkelijke en duurzame omgeving

Wonen en werken wordt in Zaanstad-Midden gecombineerd. Bij de verandering van binnenstedelijke locaties naar gemengd woon- en werkgebied komt veel kijken: bodemsanering, het behoud van industrieel erfgoed en de verplaatsing van bedrijven. Daarnaast ligt er een grote opgave in het kader van klimaatadaptie en de energietransitie.

Samenwerking op het gebied van data voor legitimering van beleidskeuzes

De provincie en de gemeente gaan de data die zij hebben over Zaanstad-Midden met elkaar delen en waar dit kan samen analyses uitvoeren. Rekening houdend met dat wat uitgewisseld mag worden binnen de wet. Data geven de mogelijkheid om keuzes beter te onderbouwen en de uitvoering te verbeteren.

De ambities vormen het uitgangspunt voor een werkagenda voor meerdere jaren. In de agenda komen concrete onderwerpen en acties te staan.

Wethouder Dennis Straat: “Het intensiveren van de samenwerking en het meer opgavegericht werken helpt ons in de verdere ontwikkeling van Zaanstad-Midden. Het gebied is onder de noemer MAAK.Zaanstad volop in beweging en dat vraagt betrokkenheid. We zetten ons gezamenlijk in om van de samenwerking een succes te maken.” Een jaar na vaststelling van de samenwerkingsagenda worden het proces en de resultaten geëvalueerd.

Volg ons

Vragen ROSA over mogelijke sloop woningen Het Blok

ZAANSTAD – De raadsfractie van ROSA heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke sloop van zo’n 84 woningen aan Het Blok in Krommenie. Tijdens een werkbezoek is de fractie door de bewonerscommissie van Het Blok geïnformeerd.

ROSA wil weten of B. en W. op de hoogte zijn van de plannen van corporatie Parteon en of over de sloopvoornemens gesprekken zijn gevoerd. Volgens Parteon zijn de funderingen en de technische kwaliteit van de woningen slecht, maar ROSA wil graag hiervoor een onderbouwing zien. Terwijl Het Blok als het aan Parteon gesloopt wordt, heeft de corporatie in andere straten juist gekozen voor renovatie. Dat betreft de woningen in de Prins Hendrikstraat, de Van Limburg Stirumstraat en de Van Hoogendorpstraat. ROSA wil van B. en W. weten waarom Parteon in deze straten koos voor renovatie en of het college invloed op de besluitvorming heeft gehad.

Parteon onderzoekt de haalbaarheid van sloop- en nieuwbouw. Is het college daarvan op de hoogte en zijn er al conclusies te trekken, vraagt Ruud Pauw (raadslid van ROSA).

Aan Het Blok staan woningen uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Het betreft een typische arbeidsbuurt. De fractie van ROSA wil weten of de buurt in dit opzicht nog historische waarde heeft voor B. en W. en ook hiervoor wil de fractie een onderbouwing zien.

Tenslotte vindt ROSA dat achterstallig onderhoud niet mag worden meegewogen in de overwegingen om te slopen en wil graag horen van het college of die mening wordt gedeeld.

Fotobron: Parteon.nl

Volg ons

Paard zakt door brug in Recreatiegebied ’t Twiske

OOSTZAAN – Brandweer Oostzaan moest zondagmiddag uitrukken naar Recreatiegebied ’t Twiske om daar een paard weer op de been te krijgen. Het dier was met de achterbenen door een brug gezakt en kon er zelfstandig niet meer uit komen.

Eerst is geprobeerd het dier vooruit te trekken. Omdat geen resultaat opleverde is door de brandweer een stuk uit de brug gezakt. Eenmaal los had het dier nog de nodige moeite om op de been te komen. Dat lukte uiteindelijk wel met steun van de veearts, schrijft Brandweer Oostzaan op haar Facebookpagina.

Foto: Brandweer Oostzaan

Volg ons