Noord-Holland haalt CO2-doelstelling niet in 2030

HAARLEM – Hoewel de provincie Noord-Holland, volgens eigen zeggen, flink heeft ingezet op maatregelen om de CO2-uitstoot in 2030 terug te dringen blijkt uit onderzoek van adviesbureau Berenschot dat de vermindering ten opzichte van 1990 slechts 26 procent zal zijn. Dat ligt zeer ver onder de landelijk afgesproken 55 procent reductie.

Landelijk haalt dit reductiecijfer waarschijnlijk ook niet. Uit een klimaat- en energieverkenning van PBL blijkt dat landelijk de reductie komt te liggen tussen 38% en 48%. Noord-Holland blijft achter omdat de groei van de economie en het aantal inwoners tussen 1990 en 2010 de effecten van het Noord-Hollandse klimaatbeleid ondergraaft.

Kortom, werk aan de winkel voor de provincie. Dat vindt ook gedeputeerde Edward Stigter (Klimaat & Energie): Dit rapport is glashelder: we moeten meer doen om de doelen te halen. Het geeft hele duidelijke handvatten en keuzes om ons doel te behalen. Ook het versterken van het energienet is een belangrijk aandachtspunt. Een randvoorwaarde voor het verminderen van de CO2-uitstoot.” De provinciebestuurder verwacht dat het rapport van Berenschot een rol zal spelen in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen.

Industrie grootste aandeel in CO2-uitstoot

De industrie levert het grootste aandeel in de CO2-uitstoot in Noord-Holland schrijven de onderzoekers, namelijk ruim een derde van het totaal. Vooral Tata Steel pompt nogal wat CO2 de atmosfeer in. Volgens Berenschot kan bij de industrie daarom een flinke hoeveelheid CO2-reductie gehaald worden. De onderzoekers gaan uit van zo’n 22Mton. Hierover zijn al afspraken gemaakt tussen overheden (Rijk, provincie en gemeenten) en bedrijven in het Noordzeekanaalgebied.

Tata Steel wordt met scherpere vergunningen geconfronteerd en er worden maatregelen opgelegd. Dit is onder meer onderdeel van het Programma Tata Steel 2020 – 2050.

Verder stelt het rapport van Berenschot dat winst te halen is uit het verduurzamen van kantoren en andere bestaande gebouwen. Het aardgasvrij maken van woningen leidt eveneens tot een vermindering van de CO2-uitstoot. Noord-Holland heeft hiervoor het Servicepunt Duurzame Energie opgezet om gemeenten te helpen om namens de provincie grootschalige energiebesparing te realiseren en woningen aardgasvrij te maken.

Duurzame energie

Het wegverkeer neemt ook een groot aandeel in de CO2-uitstoot in Noord-Holland. De provincie probeert het wegverkeer te verminderen door OV-knooppunten te verbeteren en door fietsen te stimuleren. Verduurzamen van alle voertuigen levert echter het meeste op.

Omdat de glastuinbouw in de provincie, door het gebruik van aardgas, ook een flink aandeel heeft in de CO2-uitstoot wil de provincie bijdragen aan het realiseren van alternatieven voor glastuinbouw.

Tenslotte heeft Noord-Holland een aantal subsidiestromen voor het stimuleren van duurzame energieopwekking. De ambitie is om zon 6,3 Terrawattuur aan zonne- en windenergie op te wekken in 2030.

Realisatie kan alleen als iedereen mee doet

Een vermindering van de CO2-uitstoot met 55% haalt Noord-Holland alleen als alle betrokken partijen daar in meewerken: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners. De provincie kan een belangrijke rol als aanjager spelen, door alle relevante partijen bij elkaar te brengen. Daar waar klimaatregelen in samenhang met andere opgaven worden opgepakt kunnen op die manier alle belangen worden afgewogen. Die andere opgaven zijn bijvoorbeeld: de aanpak van de stikstofcrisis, de instandhouding van landschappelijke waarden, natuur, economie en woningbouw.

In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal zijn. Hoe de provincie dat doel wil halen zal ook afhankelijk zijn van de nieuwe coalitie die aantreedt na de verkiezingen van Provinciale Staten in 2023.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *