SP wil dat toerisme in veenweidegebied wordt beperkt

ZAANSTAD – De SP zal bij de behandeling van de 80% versie van de MRA (Metropool Regio Amsterdam) agenda 2025 – 2028 een motie indienen om te bepleiten dat in de uiteindelijke agenda van de MRA wordt opgenomen dat toerisme in de veenweidegebieden van Zaanstreek-Waterland tot een minimum wordt beperkt.

SP-raadslid Anna de Groot constateert dat een dik jaar geleden (20 juli 2023) een amendement werd aangenomen met betrekking tot de MRA agenda. In het amendement staat letterlijk dat de gemeenteraad uitspreekt “dat de toename van recreatiedruk op de veenweidegebieden niet het gevolg mag krijgen dat de natuurwaarden en de biodiversiteit daaronder zullen lijden”. In de uitvoering van de MRA 2020-2024 staat echter: “Over recreatie hebben wij geen losse ambitie opgenomen, de uitvoering hiervan ligt grotendeels bij de provincies.” Het richtinggevend amendement, dat overigens werd ingediend door SP, Partij voor de Dieren, ROSA en GroenLinks, lijkt dus niet zijn weg te hebben gevonden naar de uitvoering in de lopende agenda. Dat is opvallend, omdat door de MRA wel werd geconstateerd dat ‘natuur en landschap onder druk staan door …verstedelijking, industrialisatie en bodemdaling, maar ook dat ingezet wordt op spreiding van toerisme.’ Aangezien de recreatiedruk in de veenweidegebieden al was toegenomen, ontstond vorig jaar de vrees dat een verdere toename onherroepelijk gevolgen zou hebben voor de natuurwaarden.

Die vrees is niet weggenomen en kennelijk ziet de SP in de weinig daadkrachtige visie in de te bespreken MRA agenda 2025-2028 een mogelijkheid dat te weinig wordt ondernomen om een verdere toename van de recreatiedruk op de veenweiden tegen te gaan. Vandaar dus een motie die er toe moet leiden dat een en ander wel wordt geregeld in de nieuwe agenda van de Metropool Regio Amsterdam.

Toerisme is een vorm van recreatie, stelt de SP. Zaanstad faciliteert (massa)toerisme, waarbij gewezen wordt op de Zaanse Schans en Zaandam-centrum. ‘Intensief toerisme, net als intensieve recreatie [kan] schade toebrengen aan het veenweidegebied. Daarom wordt van het college van B&W verwacht ’te bepleiten dat in de 100 procent versie van de MRA agenda (2025-2028) wordt opgenomen dat toerisme in de veenweidegebieden in Zaanstreek-Waterland tot een minimum wordt beperkt.

Bron: Motie SP Zaanstreek (Anna de Groot), en amendement Bestuurlijke informatie Zaanstad.